حسابداری قضایی

حسابداری قضایی همانگونه که از نحوه نام گذاری آن پیداست ، نوعی از حسابداری است که عمدتاً در بررسی های قانونی برای حل و فصل دعاوی حقوقی مورد استفاده قرار میگیرد.


حسابداری قضایی

حسابداری قضایی شاخه ایی از حسابداری است که یکی از اهداف اصلی آن رسیدگی و بر ملاء کردن فعالیت های متقلبانه در درون و بیرون از سازمان است.

این حوزه از دانش حسابداری ، حسابداران را در مقام قضاوت مستقل قرار می دهد که در نتیجه آن قادر خواهد بود یافته های استخراج شده در رابطه با حساب ها را در فرآیند قضایی ارائه کنند.


تمرکز اصلی

تمرکز اصلی حسابداری قضایی روی تجزیه و تحلیل عوامل علت و معلولی پدیده ها ، شامل کشف حقه ها و ترفندها و اثرات آن ها است.

یک حسابدار قضایی باید بداند آنچه وی از دفاتر برداشت و تحلیل می کند برای اعمال قضاوت ، مبنا قرار خواهد گرفت بنابراین تحلیل ها باید مبنای علمی و منطقی داشته و مبتنی بر مستندات کافی باشد.


فعالیت های حسابداران

فعالیت هایی که حسابداران قضایی به طور معمول انجام می دهند شامل:

بررسی و تجزیه و تحلیل شواهد مالی
برقراری ارتباط بین یافته های خود و اسناد و مدارک موجود
کمک به دعاوی حقوقی (ارائه گزارش کارشناسی در مورد یک پرونده ارجاعی به عنوان یک فرد متخصص)


هر چند

هر چند در نهایت این دستگاه قضایی است که شواهد حسابرسی را مورد بررسی قرار می دهد و قضاوت خواهد نمود اما چارچوب تصمیم سازی و قضاوت را حسابرس قضایی تدوین و آماده می سازد.

کارشناسان رسمی دادگستری باید خصوصیاتی همچون کنجکاوی ، پشتکار ، خلاقیت ، قدرت تشخیص ، اعتماد به نفس ، نظم و صداقت کاری و حرفه ایی داشته باشند.