حوزه مشاوره


حسابداری قضایی

حسابداری قضایی به معنی کاربرد اصول حسابداری ، نظریه ها، فرضیه ها و حقایق برای حل و فصل دعاوی حقوقی بوده که هر شاخه از دانش حسابداری را می تواند شامل شود.(طبق تعریف جامعه حسابداران رسمی آمریکا)

فعالیت هایی که حسابداران قضایی به طور معمول انجام می دهند شامل: بررسی و تجزیه و تحلیل شواهد مالی ، برقراری ارتباط بین یافته های خود و اسناد و مدارک موجود ، و کمک به دعاوی حقوقی (ارائه گزارش کارشناسی در مورد یک پرونده ارجاعی به عنوان یک فرد متخصص)


مقایسه حسابداری قضایی و حسابرسی مستقل

کارشناس ها

1چرا یا چه وقت و کجا خدمات مورد استفاده قرار می گیرد؟
حسابداری قضایی : ارائه خدمات به منظور پشتیبانی و اثبات وقوع اعمال متقلبانه در محیط های با ریسک تقلب بالا.

حسابرسی : ارائه خدمات اعتبار بخشی به منظور افزایش قابلیت اتکای گزارشات مالی جهت استفاده فعالان بازار سرمایه

2دامنه فعالیت حسابداری قضایی و حسابرسی مستقل چیست؟
حسابداری قضایی : دادگاه های کیفری و حقوقی و محاکم قضایی و اداری جهت حمایت از تصمیمات حقوقی.

حسابرسی : بررسی صورت های مالی و یا ارائه خدمات مورد توافق با صاحبکار بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری

3تفاوت دوره حسابداری قضایی و حسابرسی مستقل چیست؟
حسابداری قضایی : در صورت لزوم و بنابر درخواست مرجع قضایی ذی صلاح.

حسابرسی : مطابق با دوره مالی شرکت ها.

4جزئیات خدمات انجام شده حسابداری قضایی و حسابرسی مستقل چیست؟
حسابداری قضایی : برنامه ریزی بسیار دقیق ،موشکافانه و حساب گرانه برای تحلیل یافته ها.

حسابرسی : استفاده از روش های نمونه گیری و تعمیم نتایج یافته ها.

5تفاوت گزارشگری حسابداری قضایی و حسابرسی مستقل چیست؟
حسابداری قضایی : گزارشگری تحقیقی یا کارشناسانه.

حسابرسی : اظهار نظر در مورد صورت های مالی و ارائه نامه مدیریت.

سمانه کوشا

کارشناس رسمی دادگستری

021-88691365


سمانه کوشا ، کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی و عضو هیأت علمی دانشگاه.

گواهینامه ها